Facebook
Bratislava lives through languages!
September 26-27, 2019 – University of Economics, Bratislava

Lectures

The descriptions of talks and speakers is written in the same language as the talk. Most of them will be in Slovak or Czech.

Znamená hranie – hra nie? O problematike prekladu videohier na Slovensku

V našej prednáške priblížime preklad a lokalizáciu videohier širšiemu spektru publika, pričom budeme klásť dôraz na problematiku neexistujúcich lokalizácií videohier. Predstavíme špecifiká prekladu videohier do slovenčiny, kompetencie prekladateľa videohier a ukážeme niekoľko príkladov z praxe.

Mária Koscelníková

Mgr. Mária Koscelníková je doktorandka na Katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vo svojom výskume sa venuje prekladu videohier. Zároveň je prekladateľka a tlmočníčka s pracovnými jazykmi angličtina a španielčina.


Certifikovaná jazyková skúška ECL

Prednáška je zameraná na prezentáciu certifikovanej jazykovej skúšky ECL (Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov). Poslucháči získajú prehľad o skúškových jazykoch, formáte skúšky, úrovni skúšky podľa CEF, hodnotení, úlohách a vzorových testoch. Každý účastník prednášky sa bude môcť otestovať a overiť si svoje vedomosti v cudzom jazyku.

Renáta Pavlová

Dr. Renáta Pavlová je koordinátorkou Národného skúškového centra ECL na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako odborná asistentka v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF. Pre ECL tvorí štandardizované testy zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, koordinuje skúšky v rámci regionálnych skúškových centier na Slovensku a je členkou komisie na skúške ECL.


Ruský, ukrajinský a bieloruský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz ruského, ukrajinského a bieloruského jazyka. Lektorky, pôsobiace na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Doc. Olena Pavlivna Kumeda, CSc.

V roku 2003 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Sumskej štátnej pedagogickej univerzity A.S. Makarenka v Sumách v špecializácii učiteľ ukrajinského jazyka a literatúry. V roku 2011 v Inštitúte ukrajinského jazyka Ukrajinskej akadémie vied obhájila dizertačnú prácu a od roku 2012 pôsobí ako docentka na Katedre ukrajinského jazyka na domovskej univerzite. Odborne sa profiluje v problematike vzniku a vývoja ukrajinského jazyka, dejinách spisovnej ukrajinčiny, v problematike koexistencie dialektov a spisovného jazyka. Od roku 2017 pôsobí ako lektorka ukrajinského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD.

V roku 2010 ukončila štúdium na Volgogradskej štátnej pedagogickej univerzite v špecializácii lingvista, prekladateľ anglický jazyk – ruský jazyk. V roku 2013 obhájila dizertačnú prácu na tému „Dynamické procesy v jazyku časopisu pre mládež“. Od ukončenia štúdia pracovala ako učiteľ ruského jazyka ako cudzieho na niekoľkých univerzitách, prevažne vo Volgograde. Absolvovala niekoľko pracovných stáží v zahraničí (napr. 2017 Changchun, Čína; 2018 Plzeň, Česká republika). Odborne sa profiluje v oblasti interkultúrnej komunikácie, metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho, štylistiky súčasného ruského jazyka. Na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pôsobí ako lektorka ruského jazyka od októbra 2018.

Anna Shvaba

V roku 2008 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, v špecializácii učiteľ bieloruského jazyka a literatúry. V roku 2013 na svojej domovskej univerzite ukončila ašpirantúru v špecializácii Folkloristika. V rokoch 2014 – 2015 pracovala na Katedre slovanskej filológie v Inštitúte filológie Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve. Od roku 2016 pôsobí ako lektorka bieloruského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej odborná profilácia je zameraná na tradičnú kultúru Bieloruska a iných slovanských národov v porovnávacom aspekte a na výučbu bieloruského jazyka ako cudzieho.


Vademecum mnohodisciplinárneho projektu „Mobilita a začleňovanie v mnohojazyčnej Európe“

Predstaví výsledky dôležitého mnohodisciplinárneho projektu Európskej komisie (2014 – 2018) „Mobilita a začlenenie v mnohojazyčnej Európe“ (MIME) pod vedením prof. Françoisa Grina zo Ženevskej univerzity na podporu mobility občanov v EÚ. Na projekte sa zúčastnilo 16 krajín, 22 univerzít / inštitúcií, ktoré pracovali v 11 pracovných skupinách. Priblíži tiež výsledky dokumentu Vademecum MIME, v ktorom experti projektového tímu odpovedali na 72 otázok položených Európskou komisiou. Zdôrazní najmä odporúčania v oblasti jazykového vzdelávania, povzbudenia a motivovania žiakov k štúdiu cudzích jazykov, vrátane možnosti uľahčenia jazykovej komunikácie všetkých občanov EÚ prostredníctvom spoločného medzinárodného jazyka lingua franca.

Jozef Reinvart

Bývalý slovenský diplomat, pracoval v diplomacii v rokoch 1993 – 2018, pôsobil na diplomatických misiách vo Viedni, Aténach a Bruseli. Od roku 1997 sa špecializoval na európsku integráciu a EÚ. Je odborníkom na jazykovú politiku a riešenie jazykových a kultúrnych problémov v EÚ a členom niekoľkých národných, európskych a medzinárodných mimovládnych organizácií. Venuje sa jazykovej politike, podpore širokej mnohojazyčnosti, hľadaniu rovnoprávnych a efektívnych riešení problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete. Prednášal o tejto problematike na mnohých národných a medzinárodných konferenciách a uverejnil svoje príspevky v rôznych publikáciách a médiách.


Úvod do tajov posunkového jazyka

Cieľom prednášky je priblížiť základnú teóriu o posunkovom jazyku ako prirodzenom jazyku komunity nepočujúcich. Prednáška o úvode do posunkových jazykov. Oboznámenie sa s úvodnou teóriou posunkových jazykov (základné mýty a fakty o posunkových jazykoch, rozdiel medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou, zloženie posunku).

Roman Vojtechovský

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský (SNEPEDA) je ťažko nedoslýchavý. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vyštudoval odbor pedagogika mentálne postihnutých (1999 − 2004). Rigoróznu prácu obhájil v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika sluchovo postihnutých (2009), získal titul PaedDr. Je absolventom denného bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor čeština v komunikácii nepočujúcich, ktoré ukončil v roku 2012. V súčasnosti je zamestnaný ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa zväčša momentálne venuje prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu a viacjazyčnému výkladovému slovníku online – Dictio.info. Externe moderuje krátke večerné Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke, ktoré sú primárne určené nepočujúcim divákom. Okrem nich svoj čas venuje aj Posunky.sk: Prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka ako lexikograf.