Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Prednášky

Prednášky aj popis prednášajúcich uverejňujeme priamo v jazyku, v ktorom prednášky odznejú. Väčšina bude v slovenčine, poprípade češtine.

Znamená hranie – hra nie? O problematike prekladu videohier na Slovensku

V našej prednáške priblížime preklad a lokalizáciu videohier širšiemu spektru publika, pričom budeme klásť dôraz na problematiku neexistujúcich lokalizácií videohier. Predstavíme špecifiká prekladu videohier do slovenčiny, kompetencie prekladateľa videohier a ukážeme niekoľko príkladov z praxe.

Mária Koscelníková

Mgr. Mária Koscelníková je doktorandka na Katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vo svojom výskume sa venuje prekladu videohier. Zároveň je prekladateľka a tlmočníčka s pracovnými jazykmi angličtina a španielčina.


Certifikovaná jazyková skúška ECL

Prednáška je zameraná na prezentáciu certifikovanej jazykovej skúšky ECL (Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov). Poslucháči získajú prehľad o skúškových jazykoch, formáte skúšky, úrovni skúšky podľa CEF, hodnotení, úlohách a vzorových testoch. Každý účastník prednášky sa bude môcť otestovať a overiť si svoje vedomosti v cudzom jazyku.

Renáta Pavlová

Dr. Renáta Pavlová je koordinátorkou Národného skúškového centra ECL na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako odborná asistentka v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF. Pre ECL tvorí štandardizované testy zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, koordinuje skúšky v rámci regionálnych skúškových centier na Slovensku a je členkou komisie na skúške ECL.


Ruský, ukrajinský a bieloruský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz ruského, ukrajinského a bieloruského jazyka. Lektorky, pôsobiace na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Doc. Olena Pavlivna Kumeda, CSc.

V roku 2003 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Sumskej štátnej pedagogickej univerzity A.S. Makarenka v Sumách v špecializácii učiteľ ukrajinského jazyka a literatúry. V roku 2011 v Inštitúte ukrajinského jazyka Ukrajinskej akadémie vied obhájila dizertačnú prácu a od roku 2012 pôsobí ako docentka na Katedre ukrajinského jazyka na domovskej univerzite. Odborne sa profiluje v problematike vzniku a vývoja ukrajinského jazyka, dejinách spisovnej ukrajinčiny, v problematike koexistencie dialektov a spisovného jazyka. Od roku 2017 pôsobí ako lektorka ukrajinského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD.

V roku 2010 ukončila štúdium na Volgogradskej štátnej pedagogickej univerzite v špecializácii lingvista, prekladateľ anglický jazyk – ruský jazyk. V roku 2013 obhájila dizertačnú prácu na tému „Dynamické procesy v jazyku časopisu pre mládež“. Od ukončenia štúdia pracovala ako učiteľ ruského jazyka ako cudzieho na niekoľkých univerzitách, prevažne vo Volgograde. Absolvovala niekoľko pracovných stáží v zahraničí (napr. 2017 Changchun, Čína; 2018 Plzeň, Česká republika). Odborne sa profiluje v oblasti interkultúrnej komunikácie, metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho, štylistiky súčasného ruského jazyka. Na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pôsobí ako lektorka ruského jazyka od októbra 2018.

Anna Shvaba

V roku 2008 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, v špecializácii učiteľ bieloruského jazyka a literatúry. V roku 2013 na svojej domovskej univerzite ukončila ašpirantúru v špecializácii Folkloristika. V rokoch 2014 – 2015 pracovala na Katedre slovanskej filológie v Inštitúte filológie Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve. Od roku 2016 pôsobí ako lektorka bieloruského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej odborná profilácia je zameraná na tradičnú kultúru Bieloruska a iných slovanských národov v porovnávacom aspekte a na výučbu bieloruského jazyka ako cudzieho.


Vademecum mnohodisciplinárneho projektu „Mobilita a začleňovanie v mnohojazyčnej Európe“

Predstaví výsledky dôležitého mnohodisciplinárneho projektu Európskej komisie (2014 – 2018) „Mobilita a začlenenie v mnohojazyčnej Európe“ (MIME) pod vedením prof. Françoisa Grina zo Ženevskej univerzity na podporu mobility občanov v EÚ. Na projekte sa zúčastnilo 16 krajín, 22 univerzít / inštitúcií, ktoré pracovali v 11 pracovných skupinách. Priblíži tiež výsledky dokumentu Vademecum MIME, v ktorom experti projektového tímu odpovedali na 72 otázok položených Európskou komisiou. Zdôrazní najmä odporúčania v oblasti jazykového vzdelávania, povzbudenia a motivovania žiakov k štúdiu cudzích jazykov, vrátane možnosti uľahčenia jazykovej komunikácie všetkých občanov EÚ prostredníctvom spoločného medzinárodného jazyka lingua franca.

Jozef Reinvart

Bývalý slovenský diplomat, pracoval v diplomacii v rokoch 1993 – 2018, pôsobil na diplomatických misiách vo Viedni, Aténach a Bruseli. Od roku 1997 sa špecializoval na európsku integráciu a EÚ. Je odborníkom na jazykovú politiku a riešenie jazykových a kultúrnych problémov v EÚ a členom niekoľkých národných, európskych a medzinárodných mimovládnych organizácií. Venuje sa jazykovej politike, podpore širokej mnohojazyčnosti, hľadaniu rovnoprávnych a efektívnych riešení problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete. Prednášal o tejto problematike na mnohých národných a medzinárodných konferenciách a uverejnil svoje príspevky v rôznych publikáciách a médiách.


Úvod do tajov posunkového jazyka

Cieľom prednášky je priblížiť základnú teóriu o posunkovom jazyku ako prirodzenom jazyku komunity nepočujúcich. Prednáška o úvode do posunkových jazykov. Oboznámenie sa s úvodnou teóriou posunkových jazykov (základné mýty a fakty o posunkových jazykoch, rozdiel medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou, zloženie posunku).

Roman Vojtechovský

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský (SNEPEDA) je ťažko nedoslýchavý. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vyštudoval odbor pedagogika mentálne postihnutých (1999 − 2004). Rigoróznu prácu obhájil v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika sluchovo postihnutých (2009), získal titul PaedDr. Je absolventom denného bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor čeština v komunikácii nepočujúcich, ktoré ukončil v roku 2012. V súčasnosti je zamestnaný ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa zväčša momentálne venuje prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu a viacjazyčnému výkladovému slovníku online – Dictio.info. Externe moderuje krátke večerné Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke, ktoré sú primárne určené nepočujúcim divákom. Okrem nich svoj čas venuje aj Posunky.sk: Prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka ako lexikograf.