Facebook
Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Tvorivé dielne

Presný harmonogram festivalu (zadelenie času a miesnosti) nájdete tu.

Počas podujatia sa bude konať viacero tvorivých dielní (workshopov), na ktorých sa bude dať vyskúšať si niečo nové a všeličo zaujímavé naučiť. Postupne ich tu predstavíme:


Tlumočník a jeho notýsek

Chcete zjistit, co si tlumočník během své práce píše do notýsku? Jaká pravidla, značky a symboly existují pro tvorbu tzv. tlumočnické notace? A rádi byste si tento specifický způsob záznamu informací vyzkoušeli na autentických či didaktizovaných materiálech? Vaše účast na tomto workshopu není podmíněná znalostí cizího jazyka.

Milan Pišl

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra germanistiky


Učiť a učiť sa s CLILom
Experimentieren auf Deutsch
(Workshop určený pre učiteľov nemeckého jazyka, učiteľov prvého stupňa)

Žiačky a žiaci radi experimentujú. Experimenty vyvolajú v nich zvedavosť a záujem. Popri praktických skúsenostiach sa učia aj nemecky. Zmení sa aj ich postoj k učeniu sa nemeckého jazyka. Rôzne experimenty sa vypracovali v rámci projektu v spolupráci s Goetheho inštitútom, Nadáciou Volkswagen Slovakia a Štátnym pedagogickým ústavom. Všetky materiály, pracovné listy pre žiakov, metodické listy pre učiteľov, plagáty, preukaz malého vedca, CLIL hry, kartičky na slovnú zásobu ako aj na učenie sa sú dispozícii zadarmo.

V rámci workshopu budete mať možnosť si vyskúšať aj niektoré experimenty.

Rýchlokurz CLIL-u pre učiteľov základných škôl

V rámci rýchlokurzu sa dozviete čo je pedagogický prístup CLIL, prečo sa učiť s CLIL-om, čo všetko potrebujete na to, aby ste začali učiť s CLIL-om a veľa ďalších tipov a trikov ako realizovať CLIL na hodinách cudzieho jazyka ale hlavne v rámci prírodovedných predmetov ako napríklad prírodovedy či biológie.

Beáta Menzlová

Pracujem v Štátnom pedagogickom ústave, mám na starosti didaktiku nemeckého jazyka. S pedagogickým prístupom CLIL sa zaoberám 12 rokov. Som spoluautorka viacerých publikácií.


Sčítanosť nie je „zagúglenosť“

Dialóg univerzitného a stredoškolského profesora:

  • o kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie dnes;
  • o filozofii súčasnej učebnice cudzieho jazyka;
  • o didaktickej interakcii s generáciou, ktorá ju bude čítať.

Eva Kollárová, Milan Bujňák a Monika Barčáková

Eva Kollárová: Prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, univerzitná profesorka, rusistka, kulturologička, autorka učebníc ruského jazyka Vstreči s Rossijej, šéfredaktorka medzinárodného rusistického kulturologického časopisu (Русский язык в центре Европы).

Milan Bujňák: Učiteľ ruského a anglického jazyka, zástupca riaditeľa Gymnázia pre talentované deti v Bratislave, tlačový tajomník Asociácie rusistov Slovenska, je spoluautorom novej pripravovanej digitalizovanej učebnice Ruský jazyk v európskom kontexte.

Monika Barčáková: učiteľ ruského jazyka a slovenského jazyka a literatúry, učiteľka s druhou atestáciou, spoluautorka pripravovanej digitálnej učebnice Встречи с Россией. Сегодня.


Je možné rozprávať anglicky plynulejšie? / Is it possible to speak English more fluently?

Plynule rozprávať anglicky. Tento cieľ si kladie mnoho študentov. Počas pracovnej dielne sa stanú účastníci súčasťou komunikatívnej vyučovacej hodiny v angličtine. Vyskúšajú si niekoľko spôsobov ako je možné učiť sa rozprávať v cudzom jazyku v interakcii s inými, zábavne a bez stresu z podávania výkonu. Príďte sa s nami porozprávať po anglicky!

I would like to speak fluent English. It is an aim of many learners. All participants of the workshop will be exposed to a communicative English lesson. They will try several ways how to improve foreign language speaking in interaction with others, in stressless and friendly atmosphere. Come and speak English with us!

Silvia Hvozdíková

Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre dlhodobo zaoberá teóriou a didaktikou vyučovania cudzích jazykov so špeciálnym zameraním na alternatívne formy a prístupy k vyučovaniu.


Objavovanie angličtiny s Leonardom Cohenom / Discovering English with Leonard Cohen

Ak máte radi hudbu, kreatívne myslenie a výnimočnú poéziu, ste srdečne vítaní na workshope Discovering English with Leonard Cohen. Účastníci workshopu budú participovať na niekoľkých zaujímavých aktivitách, ktorých cieľom je zlepšiť ich zručnosti v anglickom jazyku, rozvíjať sebavedomie a predstavivosť. (Workshop je ukážkou seminára v rámci akademického kurzu Úvod do štúdia literatúry pre študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.)

If you like music, creative thinking and beautiful poetry, you are warmly invited to attend the workshop Discovering English with Leonard Cohen. Participants will be involved in several interesting activities the aim of which is to improve their English language skills, develop their self-awareness and imagination. (The workshop is a sample of the seminar of the academic course Introduction to the Study of Literature at the Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra.)

Program je vhodný pre študentov 3. a 4 ročníka stredných škôl.

Mária Hricková a Ivana Horváthová

Doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre dlhodobo zaoberá otázkami analýzy a interpretácie literárneho textu v širších interdisciplinárnych prepojeniach. Medzi disciplíny, ktoré vyučuje, patria napríklad Úvod do štúdia literatúry, Literárny romantizmus, Detská literatúra a Dejiny a reálie anglofónnych krajín.

Mgr. Ivana Horváthová je internou doktorandkou na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, v študijnom programe Anglistika so zameraním na metodiku vyučovania anglického jazyka. Názov jej dizertačnej práce je Kompetencie učiteľa potrebné pre vyučovanie anglického jazyka a ich dopad na jeho osvojenie žiakmi v predprimárnom vzdelávaní.


Tri prekladateľské oriešky pre Popolušku

Vyskúšajte si, či je prekladanie naozaj také jednoduché! Vyskúšajte si na vlastnej koži preklad umeleckého textu z angličtiny či z nemčiny. Aké nástrahy číhajú na prekladateľa? Čo všetko by mal vedieť a čo musí pri preklade zohľadniť? V prakticky zameranom workshope sa okrem odpovedí na tieto otázky dozviete i ďalšie informácie týkajúce sa prekladu umeleckého textu.

Katarína Welnitzová a Andrej Zahorák

Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. študovala translatológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje postgraduálne štúdiá absolvovala na Oddelení translatológie FF UK v Nitre (2008). V dizertačnej práci sa venovala téme neverbálnej komunikácie v tlmočení. Vedie hodiny neverbálnej komunikácie, na ktorých sa so študentmi venuje praktickým nahrávkam príhovorov. Okrem toho vedie hodiny tlmočenia a fonetiky. V súčasnosti sa venuje aj problematike strojového prekladu, v ktorom využíva jazykovú kombináciu, ktorú študovala (AJ-SJ).

PhDr. Andrej Zahorák, PhD. vyštudoval prekladateľstvo – tlmočníctvo v kombinácii nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2017 obhájil na Katedre translatológie FF UKF dizertačnú prácu, v ktorej sa venoval špecifikám prekladu a recepcie precedentných fenoménov v odlišných jazykových a kultúrnych priestoroch (rusko-slovensko-nemecký porovnávací aspekt), v roku 2018 rigoróznu prácu, v ktorej skúmal špecifiká prekladu a recepcie audiovizuálnych diel pre detského diváka. Momentálne pôsobí na KTR ako odborný asistent, aktívne sa venuje prekladu beletrie (spolupracuje s vydavateľstvami Tatran, Ikar či Fortuna Libri) ako aj audiovizuálnemu prekladu.


Prekladaj pre Wikipédiu a (na)uč sa tým jazyk

Jazyky sa najlepšie učia priamo pri používaní, to je staré známe. Čo však ak práve teraz nablízku nie je žiaden človek s ktorým sa môžeš porozprávať v klingončine o kvantovej gravitácii alebo vo faerčine o chove morských koníkov? Oups, problém s ktorým nepomôže ani rozdvojenie osobnosti… Našťastie však existujú známi priatelia – papier, pero a text na preklad. Ak však nechceš svoju prácu len odkladať do šuplíka a radšej ňou trochu prispieť k rozvoju ľudstva, Wikipédia ti ponúka lepšiu možnosť! Počas tohto bleskového tréningu ti odhalím najnovšiu, neveľmi známu technológiu, pomocou ktorej nahodíš vyššie obrátky v učení sa jazyka jednoduchým „krok-za-krokom“ systémom prekladania. Ešte dnes si vytvor účet na https://sk.wikipedia.org/wiki/Špeciálne:VytvorenieÚčtu a na tréning si pokiaľ možno dones notebook alebo tablet (alebo mobil pre odvážnych).

Michal Matúšov

Od mala som bol knihomoľ a rozmýšľal ako pomôcť čo najviac ľuďom pomocou kvalitných informácií. Až som nakoniec objavil Wikipédiu a tá všetko zmenila. Začal som prispievať na slovenskej a esperantskej Wikipédii, objavil jej sesterské projekty, súvisiace wikimedické hnutie a nakoniec som spoluzaložil 2 organizácie na ich podporu – „Wikimedia Slovenská republika“, kde som od začiatku predsedom, a „Esperanto a Slobodné Vedomosti“. K jazykom som sa dostal hlavne cez esperanto a „náhodou“ som sa ich naučil 6.


Momo – o zlodejoch času interaktívne

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o nemeckej literatúre. Michael Ende je úspešný spisovateľ 20. storočia, ktorého viaceré diela boli sfilmované, medzi nimi aj román Momo. Je to napínavý príbeh o zlodejoch času a o dieťati, ktoré tento čas chcelo pre ľudí zachrániť. V prednáške bude dielo predstavené interaktívne prostredníctvom čítania z knihy, filmových ukážok a mnohých iných aktivít. Na záver si účastníci workshopu budú môcť zahrať hru, ktorú vytvorili študenti Katedry germanistiky FF UKF v Nitre pre žiakov základných a stredných škôl.

Stančeková, Ficzere, Weiss

Mgr. Ing. Svetlana Stančeková sa zaoberá afektívnou zložkou v procese učenia sa cudzieho jazyka. Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre vyučuje rečové zručnosti, praktickú gramatiku a seminár teórie komunikácie.

Mgr. Anikó Ficzere sa zaoberá motiváciou a komunikatívnymi zručnosťami v osvojovaní si cudzieho jazyka. Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre vyučuje reálie nemecky hovoriacich krajín, cestovný ruch a seminár mediácie.

Mgr. Ervín Weiss, PhD. sa zaoberá historickou gramatikou nemeckého jazyka a analýzou nemeckých textov. Vyučuje morfológiu, syntax, historickú gramatiku nemeckého jazyka.


Ako sa učí polyglotka? Praktická ukážka metód a systému samouka

Lýdia Machová, jazyková mentorka a tlmočníčka, ktorá sa učí nový jazyk v priemere každé dva roky, má už otestovaných mnoho metód a stále skúša nové. Na tomto workshope Lýdia predstaví svoj momentálny systém učenia sa swahilčiny, jej deviateho jazyka, s ktorým začala len tento rok. Vysvetlí, s akými materiálmi pracuje a prečo, ako v nich postupuje, ako často sa učí a aký je jej plán na najbližšie mesiace. Na workshope Lýdia rada zodpovie všetky vaše otázky o systéme učenia sa akéhokoľvek jazyka. Môžete si priniesť aj svoje učebné materiály a Lýdia vám poradí, ako s nimi pracovať čo najefektívnejšie.

Lýdia Machová

Lýdia je polyglotka a jazyková mentorka, ktorá učí ľudí, ako sa môžu sami učiť cudzie jazyky. Je presvedčená, že na učenie sa jazykov nie je potrebný talent, a že to dokáže každý, pokiaľ nájde spôsob, ako ho učenie sa jazyka môže baviť. Sama sa učí nový jazyk zhruba každé dva roky a momentálne sa plynule dohovorí v siedmich cudzích jazykoch. Vo voľnom čase rada cestuje a venuje sa latinskoamerickým tancom.

Prezentácia audiovizuálnych prostriedkov podporujúcich výučbu cudzieho jazyka

Ivan Demovič

Som elektrotechnik a venujem sa v súčasnosti osobnému rozvoju a alternatívnej medicíne. Inšpirovalo ma použitie moderných technických zariadení súčasnosti na výučbu cudzích jazykov. Konkrétne na prednáške bude predstavený nový model psychowalkmenu a EEG snímač mozgových impulzov. Obidva prístroje spolu tvoria zaujímavú dvojicu, ktorá podľa najnovších vedeckých doporučení zefektívni činnosť mozgu a zvýši jeho kvalitu. Bude prevedená aj praktická ukážka použitia oboch prístrojov priamo na publiku v sále.

Mluvme beze slov

Hudební workshop (nejen v hudbě) věnovaný komunikaci mezi lidmi.

Zdeněk Hladík

Učil i studoval hudbu v Evropě, Austrálii a v Indii. Prošel celou řadou žánrů, od prvních kroků ve folku přes klasickou hudbu, country, jazz, rock, pop až zpět k základním kořenům hudby. Nyní se věnuje hudbě východních směrů. Je jedním z mála evropských sitáristů a s tímto nástrojem koncertuje. Spolupracuje s mnoha organizacemi jako muzikant, učitel i muzikoterapeut.

Atelier tvorivého písania – „Petit atelier d’écriture créative“
Cieľová skupina – B1 +, francúzsky jazyk

Ateliér tvorivého písania bude zameraný na tvorivú aktivitu účastníkov a prezentáciu ich tvorby. V rámci workshopu ponúkneme účastníkom na výber prácu v skupinkách (3-4) na jednej z troch nasledujúcich aktivít: 1. „Opis mesta“ – rýmovaný opis inšpirovaný piesňou, 2. „Príbeh umelca“ – príbeh inšpirovaný obrazmi známych francúzskych maliarov, 3. „Dialógy“ – predstavenie krátkej divadelnej scénky s postavami (predmety, zvieratá a pod.). Svoju tvorbu následne účastníci krátko predstavia. Cieľom aktivity je precvičiť si techniky tvorivého písania vo francúzskom jazyku, prezentovať pútavú formu učenia sa cudzích jazykov, dať priestor predstavivosti, propagovať francúzsku kultúru a v neposlednom rade spoločne sa zabaviť.

Silvia Rybárová a Stéphane Tardy

Silvia Rybárová: Vyštudovala odbor učiteľstvo v kombinácii anglický jazyk a francúzsky jazyk na UK v Bratislave. V roku 2014 získala na UK doktorát z francúzskej literatúry. Absolvovala niekoľko študijných a pracovných pobytov vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Výučbe cudzích jazykov sa so zanietením venuje už viac ako 8 rokov. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent v oblasti francúzskej literatúry na UKF v Nitre a ako lektor anglického jazyka v Bratislave. Príležitostne sa venuje aj umeleckému prekladu.
Stéphane Tardy: Od roku 2010 pôsobí ako lektor francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Na Katedre romanistiky FF UKF vedie okrem iného semináre zamerané na lektorské cvičenia, reálie, kultúru a históriu frankofónnych krajín, ako aj na francúzsku tlač. Aktívne sa taktiež podieľa na spoločných medzinárodných projektoch v oblasti frankofónnej literatúry a kultúry.

Tlmočenie na skúšku

Chcete si vyskúšať, ako sa tlmočí v Európskom parlamente? Aké to je, počúvať rečníka a zároveň hovoriť v inom jazyku? Príďte si to vyskúšať na vlastnej koži. Tlmočiť môžete z češtiny do slovenčiny, alebo aj z cudzieho jazyka podľa svojho výberu. Skúsený tlmočník vám k tomu na mieste povie viac.

Oskar Salay

Tlmočník a prekladateľ nemčiny a angličtiny na voľnej nohe, absolvent študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Dance with Zahra! (Naučte sa tancovať Bollywoodske tance!)

Máš rada pestré, výrazne, krikľavé farby a rýchlosť? Páči sa ti pestrá, energetická, rýchla hudba? Ak áno. Bollywood je pre teba ten správny smer. Bollywoodsky tanec je charakteristický svojou dynamickosťou a energickosťou. Od celkového pohybu tela sa zameriava aj na detaily, ako je pohyb prstov, výraz tváre a očí. Tento energetický a exotický tanec Vám prináša predovšetkým potešenie z pohybu, a zmení Vám náladu. Tento workshop je len pre dámy.

Zahra Sidiky

Volám sa Zahra Sidiky. Pochádzam z Afganistanu, ale v podstate vyrástla som na Slovensku. V Bratislave bývam už 8 rokov spolu s mojou úžasnou rodinou. Som študentka na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Okrem perzštiny, ktorý je môj materinský jazyk a slovenčiny, viem hovoriť ešte troma cudzími jazykmi. Anglicky, nemecky a Urdu (hindčina). Milujem tanec!!! Neviem si predstaviť moj život bez hudby a tanca. Tancujem už od malička. Zameriavam sa na bollywoodské alebo lepšie povedané indické tance. Ale keď som prišla na Slovensku, tak som začala aj s Hip-Hop. Teraz mám svoje vlastné tanečné hodiny v Lozorne, kde učím rómske deti tancovať. A to s pomocou Soni Koreňovej, ktorá pracuje pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Mojim najväčším snom je vyštudovať medicínu na Oxfordskej univerzite a pomáhať ťažko chorým ľuďom v rozvojových krajinách. A posledná veta – milujem Slovensko!!!


Okrem bežných tvorivých dielní sme pre vás pripravili aj zopár špeciálnych, súťažných – formou kvízu, kde budete môcť otestovať svoje jazykové vedomosti a zároveň vyhrať zaujímavé ceny!

Hudobno-jazykový kvíz: „V akom jazyku je táto pieseň?“

Dokážete uhádnuť, v akom jazyku je pesnička, z ktorej budete počuť krátku ukážku? Niektoré piesne a jazyky budú isto ľahké, pri iných sa ale možno ponamáhate. Príďte si zasúťažiť a možno dokonca aj vyhrať! Pripravené sú pre vás vecné ceny (áno, aj jazykové).

Tancuj a uč sa slovíčka!

Poznáte hru s tanečnou podložkou „dancepad“? A vedeli ste, že sa dá využiť aj na zdokonaľovanie si cudzieho jazyka? Nie? Tak potom si príďte vyskúšať našu verziu tejto hry! Špeciálne pre LingvaFest sme naprogramovali novú hru/aplikáciu, ktorá vám umožní sa zdokonaliť v cudzom jazyku takouto aktívnou (skákacou) formou. Najprv si vyberiete jazyk, ktorý si chcete precvičiť. Vašou úlohou bude urobiť správne kroky pri slovíčkach: ak je to správne slovo, ísť jedným smerom; ak je to nesprávne slovo, ísť iným smerom; ak je to úplne vymyslená „skomolenina“, skočiť. Príďte sa zabaviť a potrénovať (aj váš mozog, aj vaše nohy ☺).


Ďalšie dielne ešte pribudnú, sledujte priebežne našu stránku a/alebo náš Facebook.