Facebook
Bratislava lives through languages!
September 26-27, 2019 – University of Economics, Bratislava

Language crash courses

During the whole festival, there will be several language crash courses, so called “trial lessons”, running in parallel. If you want to try a language – that is get acquainted with it, if you would like to know how it sounds or if you want to learn basic expressions or the alphabet, you are at the right place. 🙂

So, what can you look forward to?

The languages are alphabetically ordered (the courses will be in Slovak or Czech, unless indicated otherwise):

  • Ancient Greek
  • Esperanto
  • Greek
  • Hittite
  • Japanese
  • Romanian
  • Tocharian
  • Ukrainian

Here are details about some of these crash courses (in the same language the course will be in):

Chetitčina

Kultúrne najdôležitejší a najlepšie doložený jazyk anatolskej skupiny a najstarší doložený indoeurópsky jazyk (od 17.st. p.n.l.) zapisovaný klinovým písmom. Nápisy prevažne pochádzajú z hlinených tabuliek nájdených v archíve hlavného mesta Chetitov Chattušaš. Jednou z otázok chetitskej jazykovedy je postavenie chetitčiny v rámci indoeurópskej jazykovej rodiny a jej vzťah k prajazyku. Gramatika chetitčiny je relatívne jednoduchá. Jej štruktúra ako aj ďalšie aspekty jazyka budú predstavené na ukážkach z vybraných zachovaných textov.

Tocharčina

Tocharčina (resp. dva tocharské jazyky: tocharčina A a tocharčina B): najvýchodnejší indoeurópsky jazyk, ktorým sa hovorilo v dnešnej čínskej provincii Xinjiang (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang).

Barbora Machajdíková

Odborná asistentka na Katedre klasickej filológie FiF UK so zameraním na historickú gramatiku latinčiny a gréčtiny, PhD. práca bola z oblasti jazykovedy a filológie jazykov starovekej Itálie. K starým indoeurópskym jazykom (okrem latinčiny a gréčtiny) som sa dostala cez svojho školiteľa indoeuropeistu z Viedenskej Univerzity prof. H. Eichnera.


Latinčina priamou metódou (pre začiatočníkov)

Roma in Italia est. Italia in Europa est. Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Nilus fluvius est. Danuvius quoque fluvius est.

Latinčina je najznámejší, pre európsku kultúru najdôležitejší a pre rozvoj jazykových zručností najužitočnejší mŕtvy jazyk. Hoci je mŕtvy, stále žije v rôznych podobách. Aj učiť sa ho môžete živou formou – nie prostredníctvom vzorov a tabuliek, pravidiel a ich výnimiek, ale priamou metódou – spontánne a intuitívne, aj za pomocí piesní, ako živý jazyk.

Ľudmila Buzássyová

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. pracuje na Katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK v Bratislave, kde vyučuje latinský jazyk; popri iných odborných predmetoch príležitostne vedie aj kurz antickej drámy zameraný na prípravu divadelného vystúpenia v latinčine.

Sebastian Krasnovský

Mgr. Sebastian Krasnovský absolvoval štúdium archívnictva a pomocných vied historických na FiFUK v Bratislave, počas neho kurz latinčiny priamou metódou na Accademia Vivarium Novum vo Frascati v Taliansku, v súčasnosti študuje na Medieval Studies Department na CEU v Budapešti.


Rumunčina

Chceli by ste vycestovať do Rumunska, spoznávať jeho krásy? Chceli by ste komunikovať samostatne, vypýtať si občerstvenie (kávu, obed, pivo atď.) či opýtať sa na cestu, cenu, nájsť ubytovanie alebo iné? Komunikačnou metódou vás v rýchlosti dostanem do obrazu a naučím niektoré kľúčové výrazy a slová.

Kristina Kmety

Pochádzam z Rumunska, z komunity tamojších Slovákov. Už niekoľko rokov žijem na Slovensku, pracujem v petrochemickej industrii a vo voľnom čase sa venujem prekladom z a do rumunského jazyka.


Stará gréčtina pre začiatočníkov

Priblíženie starej gréčtiny verejnosti predstavením jej pozície v rámci indoeurópskej rodiny, rozčlenením starogréckych dialektov a zameraním sa na attický dialekt. Bude poukázané na špecifiká attického dialektu, základnú gramatickú charakteristiku a tiež porovnanie s modernou gréčtinou. Na ukážkach z diel Homéra, Sapfó či Platóna bude možné vidieť, akým spôsobom sa dialekty navzájom líšili a ako sa jazyk časom menil. Dôraz bude kladený na to, že gréčtina je jazykom európskej civilizácie a vznikli v ňom jej prvé literárne a filozofické diela.

Mária Májeková-Šibalová

Mária Májeková-Šibalová je absolventkou klasickej filológie a internou doktorandkou na Katedre klasickej filológie UK v Bratislave. Počas svojho doktorandského štúdia vyučuje gramatiku starej gréčtiny.