Facebook
Bratislava lives through languages!
September 26-27, 2019 – University of Economics, Bratislava

Lectures

The descriptions of talks and speakers is written in the same language as the talk. Most of them will be in Slovak or Czech.

Korea a Japonsko: Země podobné, avšak rozdílné

Po úvodní zmínce Číny jako kolébky asijské civilizace soustředění na Koreu (Jižní) a Japonsko a jejich kulturní, náboženské a jazykové rozdíly, jak to autor poznal při svých návštěvách; ne jako turista, ale na univerzitách, v náboženských centrech, soukromých klinikách, v rodinách esperantistů, ale i jako účastník nejmasovějších turistických akcí „International Walking Leage“ – to vše v obou zemích.

Petr Chrdle

Petr Chrdle, doc. dr. ing. CSc. (1946), původně vědecký a pedagogický pracovník, od roku 1992 majitel kongresové a vzdělávací agentury KAVA-PECH a stejnojmenného nakladatelství, které je zapsáno v Knize českých rekordů jako české nakladatelství exportující své knihy do nejvíce zemí světa, zejména díky knihám psaným esperantem. Po odchodu do důchodu svoji činnost omezil jen na nakladatelství. Autor učebnice Esperanto od A do Z (spolu s manželkou Stanislavou Chrdlovou), která vyšla i ve slovenštině, a několika odborných publikací v esperantu. Koreu navštívil 7×, Japonsko 10×, bohužel vždy jen krátkodobě; přesto načerpal dost materiálů pro zamýšlenou publikaci o Číně, Japonsku a Koreji.


Znamená hranie – hra nie? O problematike prekladu videohier na Slovensku

V našej prednáške priblížime preklad a lokalizáciu videohier širšiemu spektru publika, pričom budeme klásť dôraz na problematiku neexistujúcich lokalizácií videohier. Predstavíme špecifiká prekladu videohier do slovenčiny, kompetencie prekladateľa videohier a ukážeme niekoľko príkladov z praxe.

Mária Koscelníková

Mgr. Mária Koscelníková je doktorandka na Katedre translatológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vo svojom výskume sa venuje prekladu videohier. Zároveň je prekladateľka a tlmočníčka s pracovnými jazykmi angličtina a španielčina.


Jazykové olympiády

V prvej časti prednášky vás Mgr. Vladimíra Kosorinská uvedie do problematiky predmetových olympiád a postupových súťaží. Bližšie informácie poskytne najmä o jazykových olympiádach, ktoré na Slovensku fungujú takmer 50 rokov, o možnostiach zapojenia sa do týchto súťaží a predstaví webovú stránku olympiád. V druhej časti prednášky sa PhDr. Helena Hanuljaková bude venovať trom významným oblastiam: motivačné aspekty pri učení sa cudzích jazykov, aktivity v oblasti cudzích jazykov pre ZŠ a SŠ a štipendijné pobyty pre žiakov a študentov.

Vladimíra Kosorinská

Mgr. Vladimíra Kosorinská – Pracujem v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Odbore predmetových olympiád a postupových súťaží. Som tajomníčkou štyroch celoštátnych odborných komisií jazykových olympiád, konkrétne vo francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Predmetové olympiády a súťaže sú určené pre žiakov ZŠ a SŠ, sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v SR, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou MŠVVaŠ SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.

Helena Hanuljaková

PhDr. Helena Hanuljaková, predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku – Som autorkou učebníc, dlhé roky som pôsobila v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka. Ako prezidentka Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka som sa zúčastnila konferencií v oblasti nemeckého jazyka v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Aktuálne pôsobím ako vyučujúca nemeckého jazyka na Jazykovej škole, Palisády 38 v Bratislave.


5 najväčších chýb pri učení sa cudzieho jazyka

Učíte sa angličtinu, nemčinu či iný jazyk už niekoľko rokov a stále nemáte pocit, že by ste ho dobre vedeli? Striedate jazykové kurzy, ale ak vás na ulici osloví cudzinec, zamrznete a neviete zo seba nič dostať? Zrejme robíte aj vy jednu z typických chýb pri učení sa jazykov. Polyglotka a jazyková mentorka Lýdia Machová vám vysvetlí, v čom robia Slováci najväčšie chyby a ako ich jednoducho odstránite, aby ste sa bez problémov dohovorili v akomkoľvek jazyku.

Lýdia Machová

Lýdia Machová, PhD. je na Slovensku už pomerne známa polyglotka a jazyková mentorka. Sama sa naučila 9 jazykov, z ktorých 7 ovláda plynule, a jej životnou misiou je pomôcť aj iným ľuďom naučiť sa cudzie jazyky s radosťou a ľahkosťou. Je presvedčená, že na jazyky nie je potrebný talent, človek si skrátka len musí nájsť metódy, ktoré mu sadnú. A tých je mnoho! So svojím 6-členným tímom Jazykového mentoringu pomohli už tisícom ľudí nielen doma, ale aj vo svete. Lýdiu ste mohli zachytiť vo viacerých slovenských médiách (Inkognito, Trochu inak, viaceré časopisy a noviny) a tiež na prestížnej stránke ted.com, kde jej prednášku o učení sa jazykov videlo už viac ako 5 miliónov ľudí.


Irish, Welsh and Scottish Gaelic – present state

The talk will focus on present levels of usage of those three Celtic languages in their respective countries, and their prospects for the future. The crash course, or courses, will introduce the Irish language to complete beginners, provide some useful phrases, and offer some insights into specific features of Celtic languages.

Seán Ó Riain

Experienced Irish diplomat, deputy Head of Mission at Embassy of Ireland, Vienna. Ph.D in Irish language policy and French language policy in Québec. Polyglot.


Certifikovaná jazyková skúška ECL

Prednáška je zameraná na prezentáciu certifikovanej jazykovej skúšky ECL (Európske konzorcium pre certifikáciu a znalosti moderných európskych jazykov). Poslucháči získajú prehľad o skúškových jazykoch, formáte skúšky, úrovni skúšky podľa CEF, hodnotení, úlohách a vzorových testoch. Každý účastník prednášky sa bude môcť otestovať a overiť si svoje vedomosti v cudzom jazyku.

Renáta Pavlová

Dr. Renáta Pavlová je koordinátorkou Národného skúškového centra ECL na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako odborná asistentka v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF. Pre ECL tvorí štandardizované testy zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, koordinuje skúšky v rámci regionálnych skúškových centier na Slovensku a je členkou komisie na skúške ECL.


Vademecum mnohodisciplinárneho projektu „Mobilita a začleňovanie v mnohojazyčnej Európe“

Predstaví výsledky dôležitého mnohodisciplinárneho projektu Európskej komisie (2014 – 2018) „Mobilita a začlenenie v mnohojazyčnej Európe“ (MIME) pod vedením prof. Françoisa Grina zo Ženevskej univerzity na podporu mobility občanov v EÚ. Na projekte sa zúčastnilo 16 krajín, 22 univerzít / inštitúcií, ktoré pracovali v 11 pracovných skupinách. Priblíži tiež výsledky dokumentu Vademecum MIME, v ktorom experti projektového tímu odpovedali na 72 otázok položených Európskou komisiou. Zdôrazní najmä odporúčania v oblasti jazykového vzdelávania, povzbudenia a motivovania žiakov k štúdiu cudzích jazykov, vrátane možnosti uľahčenia jazykovej komunikácie všetkých občanov EÚ prostredníctvom spoločného medzinárodného jazyka lingua franca.

Potreba zmeny doterajšej jazykovej politiky EÚ

Upozorní na 17 rokov neúspešnej podpory jazykového vzdelávania v EÚ a ambiciózne odporúčanie najvyšších predstaviteľov členských štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady v Barcelone v roku 2002, aby všetci občania EÚ ovládali okrem materinského jazyka aspoň dva cudzie jazyky. Jeho zámerom bolo motivovať občanov k štúdiu cudzích jazykov a rozširovaniu viacjazyčnosti v EÚ, bohužiaľ nebolo pred tým konzultované s jazykovými odborníkmi a občanmi. Upozorní tiež na paradox v EÚ medzi jazykovou rovnosťou občanov de jure podľa platných právnych predpisov a de facto výberom jazykov v každodennej praxi, podľa veľkosti krajiny, jej ekonomickej sily, počtu obyvatelia atď. Ak chce EÚ úspešne pokračovať v európskej integrácii, zapojiť občanov a posilniť ich európske povedomie a identitu, musí o jazykovej politike otvoriť širokú verejnú diskusiu za účasti politikov, jazykových odborníkov a občanov, s cieľom zmeniť doterajšiu liberálno-trhovú jazykovú politiku a nahradiť ju novou rovnoprávnou a efektívnou jazykovou politikou. Na záver naznačí možný postup a riešenia v troch oblastiach: ekonomike, vyučovaní jazykov a budovaní spoločnej identity občanov, ktoré sú dôležité pre ďalšie úspešné pokračovanie európskej integrácie.

Jozef Reinvart

Bývalý slovenský diplomat, pracoval v diplomacii v rokoch 1993 – 2018, pôsobil na diplomatických misiách vo Viedni, Aténach a Bruseli. Od roku 1997 sa špecializoval na európsku integráciu a EÚ. Je odborníkom na jazykovú politiku a riešenie jazykových a kultúrnych problémov v EÚ a členom niekoľkých národných, európskych a medzinárodných mimovládnych organizácií. Venuje sa jazykovej politike, podpore širokej mnohojazyčnosti, hľadaniu rovnoprávnych a efektívnych riešení problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete. Prednášal o tejto problematike na mnohých národných a medzinárodných konferenciách a uverejnil svoje príspevky v rôznych publikáciách a médiách.


Grafická facilitácia – vizuálne myslenie

Úvod do problematiky, interaktívna prednáška. Nástroj a pochopenie ako pomocou vizualov efektívne komunikovať, učiť seba aj iných, viesť porady a stretnutia. Cieľová skupina: pedagógovia/vzdelavatelia, pracovníci s mládežou, manažéri, ľudia čo robia s ľuďmi.

Juraj Víg

Som školiteľ neformálneho vzdelávania, komunikačný tréner, grafik, marketer, komunitný organizátor, pracovník s mládežou, pohybový facilitator, milovník umenia a tak trochu blázon. No a to všetko robím najradšej naraz.


Vybuduj si zvyk učenia sa cudzieho jazyka!

Přednáška je určena rodičům malých dětí, případně dalším zájemcům o cizojazyčnou výchovu malých dětí (po předškolní věk). Jejím cílem je představit rodičům jednoduché tipy, jak mohou své děti seznamovat s cizím jazykem v domácím prostředí. Hravou, přirozenou a nenásilnou formou, aniž by byl cizí jazyk prosazován na úkor mateřštiny. Součástí přednášky jsou videoukázky lektorky a jejích dcer znázorňující hraní v angličtině doma i venku. Přednáška se zaměří především na maňáska, říkanky a knížky.

Petra Vojtová

Ako funguje krivka zabúdania? A čo si z toho človek odnáša pre efektívne učenia sa cudzieho jazyka každý deň?

Motivácia je problém pri učení sa, a to nie len cudzieho jazyka. Ukážem vám ako to robím ja, čo si predstavujem, ako to riešim v priebehu dňa, pri rôznych príležitostiach. (To je presnne podstatou language habitu, ktorý učíme študentov.)

Ako sa motivovať z dlhodobého hľadiska aby sme dosiahli výsledky? Moje najlepšie tipy a triky, ktoré mi už čas overil, že fungujú.


Úvod do tajov posunkového jazyka

Cieľom prednášky je priblížiť základnú teóriu o posunkovom jazyku ako prirodzenom jazyku komunity nepočujúcich. Prednáška o úvode do posunkových jazykov. Oboznámenie sa s úvodnou teóriou posunkových jazykov (základné mýty a fakty o posunkových jazykoch, rozdiel medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou, zloženie posunku).

Roman Vojtechovský

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský (SNEPEDA) je ťažko nedoslýchavý. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vyštudoval odbor pedagogika mentálne postihnutých (1999 − 2004). Rigoróznu prácu obhájil v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika sluchovo postihnutých (2009), získal titul PaedDr. Je absolventom denného bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor čeština v komunikácii nepočujúcich, ktoré ukončil v roku 2012. V súčasnosti je zamestnaný ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa zväčša momentálne venuje prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu a viacjazyčnému výkladovému slovníku online – Dictio.info. Externe moderuje krátke večerné Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke, ktoré sú primárne určené nepočujúcim divákom. Okrem nich svoj čas venuje aj Posunky.sk: Prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka ako lexikograf.


Tipy, jak seznamovat děti s cizím jazykem

Přednáška je určena rodičům malých dětí, případně dalším zájemcům o cizojazyčnou výchovu malých dětí (po předškolní věk). Jejím cílem je představit rodičům jednoduché tipy, jak mohou své děti seznamovat s cizím jazykem v domácím prostředí. Hravou, přirozenou a nenásilnou formou, aniž by byl cizí jazyk prosazován na úkor mateřštiny. Součástí přednášky jsou videoukázky lektorky a jejích dcer znázorňující hraní v angličtině doma i venku. Přednáška se zaměří především na maňáska, říkanky a knížky.

Petra Vojtová

Vystudovala jsem obor překladatelství-tlumočnictví na FF UK v Praze a pracuji jako překladatelka a lektorka. Cizí jazyky jsou mi blízké nejen díky profesi. Jsou pro mě i srdeční záležitostí. Od narození první dcery se snažím vzdělávat v oblasti jazykového vývoje malých dětí a tyto poznatky předávat dál ostatním rodičům i jiným zájemcům ve svém projektu DoubleBubble.