Facebook YouTube
Slovensko žije jazykmi!
September 2023 – hľadáme vhodné priestory!

LingvaFest’

Jazykový festival: priestor pre všetko okolo jazykov

Cieľom festivalu LingvaFest’ je predovšetkým:

 • Vytvoriť bohaté podujatie o jazykoch, ktoré doteraz na Slovensku chýbalo
 • Priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy a sveta
  Prezentovať najnovšie trendy (metódy, učebné pomôcky) vo výučbe cudzích jazykov
 • Prezentovať nové spôsoby výučby (internet, počítač, e-learning…)
 • Dať priestor organizáciám, vydavateľstvám, školám a iným inštitúciám venujúcim sa výučbe cudzích jazykov, aby odprezentovali svoje aktivity
 • Prezentovať jazyky Európy a sveta, so zreteľom na menšinové a malé jazyky
 • Vzbudiť (zvýšiť) u verejnosti záujem o cudzie jazyky (a kultúry)
 • Prispieť k odstraňovaniu xenofóbie, rasizmu a nacizmu
 • Diskutovať na tému jazykovedy, jazykovej politiky a jazykovej problematiky
 • Priblížiť ľuďom prácu s jazykom: prekladatelia, tlmočníci, korektori, učitelia, jazykovedci…

Jadro programu: polhodinové rýchlokurzy rôznych jazykov

Dôležitou súčasťou programu budú krátke jazykové kurzy na spôsob “jazykového festivalu” podľa Denisa Keefeho: krátke, 30-minutové lekcie cudzieho jazyka, ktoré majú za cieľ prezentovať účastníkom nejakú časť (výsek) z výuky daného jazyka, obyčajne pravidlá výslovnosti, základné frázy v danom jazyku, špecifiká gramatiky jazyka a pod.

V rovnakom čase sa prezentujú mnohé jazyky v jednotlivých triedach a návštevníci sa menia po 30 minútach. Každý návštevník dostane pri vstupe akýsi “rozvrh hodín”, a sám si vyberá, ktoré jazyky a kedy chce navštíviť.

Pestrý program

Okrem týchto minikurzov sa účastníci môžu tešiť aj na množstvo iných aktivít:

 • jazykolamy, súťaže a kvízy o vecné ceny
 • prezentácie vydavateľstiev učebníc, slovníkov, cudzojazyčnej literatúry
 • prezentácie vzdelávacích inštitúcií, učebných pomôcok či metód
 • prezentácie vysokých škôl – najmä odbory translatológie, pegagogiky, aplikovaných jazykov a pod.
 • bohatý kultúrny program
 • jazykové diskusie a odborné prednášky
 • možnosť vyskúšať si simultánne tlmočenie naživo

Pre koho bude LingvaFest’ zaujímavým podujatím:

 • Žiaci
 • Študenti vysokých škôl
 • Študenti v jazykových školách
 • Samoukovia, jazykoví nadšenci a polygloti
 • Nezamestnaní
 • Záujemci o jazyky všeobecne
 • Záujemci o iné/cudzie kultúry
 • Učitelia cudzích jazykov
 • Prekladatelia a tlmočníci
 • Učiaci sa v rámci celoživotného vzdelávania
 • Odborná verejnosť
 • Jazykové inštitúcie